Офіційні повідомлення

 

Повідомлення про збори 27.03.2012 р.

Повідомлення про збори 17.04.2013 р.

Доповнення до повідомлення про збори 17.04.2013 р.

Повідомлення про збори 28.04.2014 р.

Повідомлення про збори 24.04.2015 р.

Повідомлення про збори 20.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про позачергові збори 28.09.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Додаток №1 до Наказу №12/09/2017 від «12» вересня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Персональне повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

Повідомлення про збори 25.04.2018 р.

Інформація про акції 24.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 25.04.2018 року

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства що становлять суспільний інтерес

Повідомлення про позачергові збори 04.03.2019 р.

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Оголошення 28.03.2019 р.

Оголошення 28.03.2019 р.

Оголошення 18.04.2019 р.

Інформація про акції

Результати голосування

Додаткова інформація

Особлива інформація 28.03.2019

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів.

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) емітента

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Порядок денний 06.06.2019 р.

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів 06.06.2019 року

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного загальних Зборів акціонерів

НАКАЗ № ______ Генерального директора від 04 березня 2019 р.

НАКАЗ № ______ Генерального директора від 14 березня 2019 р.

НАКАЗ № ______ Генерального директора від 02 квітня 2019 р.

ПРОТОКОЛ реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних Зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ №03/2019 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"

ПРОТОКОЛ тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних Зборів акціонерів

Протокол 18.04.2019 р.

Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Повідомлення про проведення загальних зборів 02.08.2019 р.

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

Додаткова інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються на 02.08.2019 року

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) емітента

Повідомлення акціонерам про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 17.02.2020

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 17.02.2020 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА станом на 31 грудня 2019 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2019 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2019 р.

Звіт про власний капітал за 2019 р.

Примітки та пояснення до фінансових звітів

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ СК «ВОНА» ЗА 2019 рік

Річний звіт ПрАТ СК Вона 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ВОНА», складеної станом на кінець звітних періодів 2021-2023 років.

Порядок проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «СК «ВОНА», складеної станом на кінець річних звітних періодів 2021-2023 років.


 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: