Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

_____________________________

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

_____________________________

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

 

Некрасова Олена Борисiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження Львівська область, 79035, місто Львів, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501
4. Код за ЄДРПОУ 23465084
5. Міжміський код та телефон, факс 032-244-45-30
6. Електронна поштова адреса [email protected]
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://wona.ua, http://wona.ua/official-data.htm

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.03.2019

(дата)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.03.2019

Припинено повноваження

Ревізор

Некрасова Олена Борисівна

д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Ревізор Некрасова Олена Борисівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.03.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 5 років 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 02/2019 від 28.03.2019 р.

28.03.2019

Обрано

Ревізор

Сидор Віктор Дмитрович

д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Ревізор Сидор Віктор Дмитрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 28.03.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник юридичного відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 02/2019 від 28.03.2019 р.

28.03.2019

Звільнено

Головний бухгалтер

Некрасова Олена Борисівна

д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Головний бухгалтер Некрасова Олена Борисівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 28.03.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; на посаді особа перебувала 5 років 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: Необхідність призначення на цю посаду іншу особу; підстави: Наказ Генерального директора №01-ОК від 28.03.2019 р. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.


Особлива інформація_28.03.2019.doc
 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: