Дані про емітента


1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серія А01 № 426330
3. Дата проведення державної реєстрації 26.10.1995
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 14200000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.11.20101033/1/10ДКЦПФРUA4000098727Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10100000010000000100
Мета випуску акцiй є створення пiдприємства. Емiтент не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Емiтент не планує укладати угоди з органiзаторами торгiвлi цiнними паперами про розмiщення цінних паперів на бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiонних системах. Акцiї не включеннi до лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: