Глосарій

АБАНДОН - право страхувальника на відмову від своїх прав на застраховане майно при страховому випадку на користь страховика, з метою отримання від нього повної страхової суми.

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР - уповноважена фізична або юридична особа, що займається встановленням причин, характеру та розміру збитків по застрахованих судах і вантажам. Страховик призначає аварійного комісара як усередині країни, так і за кордоном відповідно до законодавства країни перебування. За результатами проведеної роботи аварійний комісар складає аварійний сертифікат. Функції аварійного комісара виконує аджастер.

АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ - документ, що складається аварійним комісаром, що фіксує розмір і причини збитків і містить інші відомості, що характеризують обставини, пов'язані з подією. Аварійний сертифікат служить тільки свідченням збитку і не передбачає його обов'язкову виплату. На підставі аварійного сертифіката страховик приймає рішення про оплату або відхилення заявленої претензії страхувальника в частині страхового відшкодування.

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ - страхування на випадок ризику аварії, пошкодження або загибелі повітряного судна; страхування авіавантажів; страхування відповідальності за життя і здоров'я пасажирів на час повітряного перельоту, а також багажу на випадок його втрати або пошкодження; страхування відповідальності власників аеропортів; страхування втрати прибутку внаслідок неможливості експлуатувати авіаційний засіб транспорту в результаті аварії.

АГЕНТ СТРАХОВИЙ - фізична або юридична особа, наділена повноваженнями діяти від імені страховика за його дорученням в операціях за договором страхування відповідно до агентської угоди або договором.

АКТУАРІЙ - фахівець з страхової математики, що володіє теорією актуарних розрахунків, що регламентують взаємовідносини між страховиком і страхувальником.

АНДЕРРАЙТЕР - фахівець, який проводить оцінку ризику при страхуванні об'єкта або фізичної особи, визначає тарифні ставки та умови договору в кожному конкретному випадку.

АНУЇТЕТ - страховий договір, за яким страховик в обмін на сплату страхової премії зобов'язується виплачувати застрахованому регулярний дохід (ренту).

АСІСТАНС - послуги медичного, технічного чи фінансового характеру, які виявляються в рамках договору страхування мандрівників при настанні страхового випадку: травми, захворювання і т.д.

БЕНЕФІЦІАР - третя особа, вказана в страховому полісі страхувальником як одержувач страхового відшкодування або страхової суми.

БРОКЕР СТРАХОВИЙ - посередник між страхувальником і страховиком при укладенні страхових договорів. Брокер повинен бути експертом в області законодавства і практики страхування.

БРУТТО-СТАВКА - повна тарифна ставка страхової премії, що включає витрати страховика на створення страхових резервів, ведення справ, агентську винагороду, відрахування до фонду превентивних заходів і прибуток страховика.

ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ - грошова одиниця страхової суми і страхової премії, в якій укладено договір страхування. Засвідчується страховим полісом.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ - повне або часткове відшкодування страховиком збитку страхувальнику, який зазнав у результаті загибелі або пошкодження застрахованого майна внаслідок стихійних лих або інших причин, покритих страхуванням.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ - зобов'язання страхової компанії по відшкодуванню збитків відповідно до страхового договором при настанні передбачених страхових випадків.

ВИГОДОНАБУВАЧ - особа, призначена страхувальником, яка отримує страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

ВИКУПНА СУМА - сума, виплачувана застрахованій особі у разі дострокового розірвання договору страхування.

ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - відповідальність особи за нанесення шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб.

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - форма страхування, що здійснюється на основі договору. На відміну від обов'язкового страхування, при якому страхувальник зобов'язаний за законом укласти договір про страхування свого майна або відповідальності перед третіми особами, договір страхування укладається добровільно.

ДОВІРЕНІСТЬ - письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - двостороння угода між перестрахувальником і перестраховиком, при якій одна сторона зобов'язується передати, а інша прийняти ризик у перестрахування на певних умовах.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (СТРАХОВИЙ ПОЛІС) - письмова угода між страхувальником і страховиком. Відповідно до якого, страховик зобов'язується за обумовлену договором страхування плату (страхову премію), при настанні події, передбаченої у договорі страхування (страхового випадку), виплатити страхове відшкодування: страхувальникові, або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА (ДТП) - подія, що виникає в процесі руху по дорозі транспортного засобу і з його участю, при якому пошкоджені транспортні засоби, вантаж, споруди, поранені або загинули люди.

ЗАСТРАХОВАНИЙ - особа, яка бере участь в особистому страхуванні, чиє життя, здоров'я і працездатність є об'єктом захисту.

ЗАЯВА СТРАХУВАЛЬНИКА - письмовий документ про бажання укласти договір страхування або інформація про настання страхового випадку.

ЗАЯВЛЕНИЙ ЗБИТОК - грошове вираження збитку (шкоди), нанесеного майновим інтересам страхувальника (застрахованої) в результаті настання страхового випадку, про факт якого в порядку, встановленому законом або договором страхування, заявлено страховикові.

ЗБИТКИ - грошові або майнові втрати страхувальника, що відбулися в результаті протиправних дій третіх осіб по відношенню до застрахованій особі та її майну внаслідок ДТП, пожежі та інших, передбачених договором умовах.

ЗЕЛЕНА КАРТА (GREEN CARD) - назва однойменної системи міжнародних договорів і страхового посвідчення про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту, що виїжджають за рубіж. Отримала назву за первинному кольору відповідного посвідчення. Учасниками системи "Зелена карта" є всі європейські країни, за винятком Югославії, деякі країни Південно-Східної Азії та Африки, а також Латвія, Естонія, Молдова, Україна і Білорусь. Система заснована в 1949 році. Страховий документ - "Зелена карта" (Green Card) - видається страховою компанією країни, що є членом Системи. Він дійсний на території усіх країн - членів Системи, і страхові компанії цих країн беруть на себе зобов'язання здійснити документальне оформлення та відшкодувати збиток, заподіяний третім особам власниками "Зелених Карт" з наступною компенсацією витрат і витрат з оформлення та відшкодуванню збитку страховим компаніям, що видав "зелену Карту".

ІНВАЛІДНІСТЬ - стійке порушення (зниження або втрата) загальної або професійної працездатності внаслідок захворювання або травми.

ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - діяльність, пов'язана з експлуатацією певних об'єктів, особливі властивості яких створюють підвищену імовірність заподіяння шкоди оточуючим.

КАСКО - умови страхування транспортних засобів (судна, літаки, автомобілі), де об'єктом страхування є сам транспортний засіб у комплектації заводу-виготовлювача.

КОМБІНОВАНЕ СТРАХУВАННЯ - комплексне страхове покриття з кількох видів страхування, яке гарантує один договір страхування.

КОЕФІЦІЄНТ ЗБИТКОВОСТІ - відношення розміру страхового відшкодування, сплаченого або що підлягає оплаті, до заробленої страхової премії.

КЕПТИВНІ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ - страхові компанії, створюються великими індустріальними або комерційними концернами з метою страхування (перестрахування) всіх або частини належних їм ризиків.

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - страхова сума, зазначена в договорі страхування (полісі), в межах якої страховик несе відповідальність перед страхувальником (третіми особами); максимально можлива сума страхового відшкодування.

ЛЛОЙД - 1. Міжнародний страховий ринок, територіально розміщений в Лондонському Сіті як світовому фінансовому центрі; 2. англійська корпорація приватних страховиків, кожний з яких приймає страхування на свій ризик. Перша згадка про "Ллойд" відноситься до 1688, приблизна дата заснування - 1734г. В даний час це найбільший страховик з міжнародною репутацією.

МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ - сукупність всіх видів страхування, що забезпечують страховий захист майнових інтересів учасників морського підприємства від ризиків, пов'язаних з небезпеками і випадковостями, яким піддаються судно, вантаж і фрахт. До морського страхування відноситься також страхування відповідальності судновласників.

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ - галузь страхування, в якому об'єктом страхових відносин виступає майно в різних видах; його економічне призначення - відшкодування збитку, що виникає внаслідок страхового випадку.

НЕТТО-СТАВКА - основна частина страхового тарифу, використовувана для формування страхових резервів і виплат.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ - одна з форм страхування, при якій страхові відносини виникають в силу закону.

ОДНОРАЗОВА СТРАХОВА ВИПЛАТА - сума страхового відшкодування, яка виплачується страховиком одноразовим платежем.

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ - галузь страхування, об'єктом якої є захист майнових інтересів громадян, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю, пенсійним забезпеченням.

ПАУШАЛЬНА СИСТЕМА - при страхуванні водія і пасажирів наземного транспорту, в полісі окремо обмовляється загальна страхова сума по всім які у засобі наземного транспорту пасажирам з встановленням лімітів відповідальності страховика по одному потерпілому.

ПОРУШЕННЯ УМОВ СТРАХУВАННЯ - якщо страхувальник порушує умови страхування, страховик може відмовитися від виконання прийнятих ним на себе зобов'язань за договором.

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - страхування одним страховиком в іншого страховика (перестраховика) своїх зобов'язань перед страхувальником. Перестрахування проводиться на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх зобов'язань перед страхувальником.

ПОЛІС - документ, що засвідчує укладення договору страхування на певних умовах. Поліс служить юридичним доказом наявності договору страхування і може бути пред'явлений до суду в разі потреби.

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ - умови страхування, що визначають права і обов'язки сторін за договором страхування.

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ - гарантований договором страхування комплекс послуг, пропонованих страхувальнику при укладенні договору страхування.

РЕГРЕС - право страховика на пред'явлення до третьої сторони, винної в настанні страхового випадку, претензій з метою отримання відшкодування за завдану шкоду. Таке право виникає у страховика після оплати законного збитку і в межах сплаченої ним суми.

РЕПАТРІАЦІЯ - повернення (транспортування) застрахованої в країну постійного проживання при раптовому захворюванні / нещасному випадку або доставка тіла застрахованого в разі його смерті в країну постійного проживання.

РЕТРОЦЕСІЯ - передача в подальше перестрахування прийнятих у перестрахування ризиків.

РИЗИК - 1. Ймовірне подія або сукупність подій, на випадок настання, яких проводиться страхування. Подія має бути ймовірним (можливим) і наступ його повинно бути випадково. 2. Ступінь небезпеки виникнення тієї чи іншої події, від якого проводиться страхування. 3. Під ризиком може матися на увазі також відповідальність страховика: об'єкт страхування знаходиться на ризику, тобто на його відповідальності. 4. Чи може означати об'єкт страхування, наприклад, судно.

РИЗИК нестрахові - певна подія; може спричинити такі збитки, які не можна компенсувати придбанням страхового поліса (збитки від військових дій, цивільних безладів, надзвичайних ситуацій).

РІТОРНО - утримання страховиком частини раніше оплаченої страхувальником премії при розірванні договору страхування без поважних причин.

СИСТЕМА ПЕРШОГО РИЗИКУ - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку, але не більше, ніж заздалегідь встановлена ​​сторонами страхова сума. При цьому весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не відшкодовується.

СИСТЕМА ГРАНИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає відшкодування збитку як різницю між заздалегідь обумовленою межею і досягнутим рівнем доходу. Якщо в зв'язку із страховим випадком рівень прибутку страхувальника виявився нижче рівня встановленої межі, то відшкодуванню підлягає різниця між межею і фактично отриманим доходом.

СИСТЕМА ПРОПОРЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування в заздалегідь фіксованій частці (пропорції). Страхове відшкодування виплачується в розмірі тієї частини збитку, в якій страхова сума складає пропорцію по відношенню до страхової вартості об'єкта страхування. Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 80% страхової вартості об'єкта страхування, то і страхове відшкодування складе 80% збитку. Частина збитку (у даному прикладі 20%) залишається на ризику страхувальника. Зазначена частка страхувальника в покритті збитку називається франшизою, або власним утриманням страхувальника.

СПІВСТРАХУВАННЯ - страхування, при якому два та більше страховиків беруть участь певними частками у страхуванні одного й того ж ризику, видаючи спільний або роздільні поліси, кожен на страхову суму у своїй частці.

СТРАХУВАННЯ - термін, що позначає відношення по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків). Розрізняють добровільне та обов'язкове страхування.

СТРАХУВАЛЬНИК - юридична або фізична особа, яка із страховиком укладає договір страхування.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику в порядку і в строки, які встановлені договором страхування.

СТРАХОВА ВАРТІСТЬ - вартість застрахованого майна на момент укладення договору страхування. Визначається страховиком на підставі наданих страхувальником платіжних документів або із застосуванням спеціалізованих довідників.

СТРАХОВА СУМА - сума, визначена договором страхування, в межах якої страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

СТРАХОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - страхові виплати, вироблені при страховому випадку застрахованому, вигодонабувачеві або спадкоємцю за законом.

СТРАХОВЕ ПОКРИТТЯ - перелік ризиків, від яких захищає договір страхування.

СТРАХОВИЙ РИЗИК - ймовірна подія, при настанні якої проводиться страхування.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК - подія, передбачена договором страхування, при настанні якого страховик зобов'язаний відшкодувати отриманий страхувальником збиток.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ - ставка страхової премії з одиниці страхової суми або об'єкта страхування, на підставі якої розраховується страхова премія.

СТРАХОВЩИК - юридична особа, створена для здійснення страхової діяльності та має ліцензію на її здійснення.

ТРЕТІ ОСОБИ - фізичні або юридичні особи, що не мають договірних відносин зі страхувальником і мають право на пред'явлення претензій страхувальнику. До третім особам не відносяться: страхувальник, його працівники під час виконання ними своїх службових обов'язків, родичі страхувальника, якщо страхувальником є ​​фізична особа, то фізичні та юридичні особи, що виступають від імені страхувальника. Треті особи не беруть участь в договорі страхування, але при певних обставинах набувають відповідні права, що випливають з умов цього договору.

ТИМЧАСОВА ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ - непрацездатність, яка звільняє фізичну особу від виконання роботи на термін лікування і відновлення повної працездатності.

ФРАНШИЗА - частина збитків, що не підлягають відшкодуванню страховиком, відповідно до умов договору страхування. Франшиза є формою власної участі страхувальника в покритті збитку. Наявність франшизи дозволяє знизити розмір страхової премії. Розрізняють умовну (не вираховується) і безумовну (віднімаються) франшизу. Умовна франшиза - самостійне відшкодування збитку страхувальником, якщо його сума не перевищує суму франшизи, і повне відшкодування страховиком, якщо розмір збитку вище. Безумовна франшиза - у всіх випадках сума франшизи віднімається з страхового відшкодування. Франшиза може встановлюватися у вигляді певного відсотка від страхової суми або в певній сумі.

ЦЕДЕНТ - страховик, прийняв страхування ризик і передав його частково в перестрахування.

ЦЕССІОНЕР АБО ЦЕССІОНАРІЮ - особа, якій передається право, власність і т.п. У страхуванні: перестрахувальник, що приймає частину ризику в перестрахування.

ЦЕССІЯ - передача ризиків у перестрахування перестраховику.

ШОМАЖ - страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, пов'язаних з припиненням виробництва на промислових підприємствах в результаті настання страхового випадку, наприклад, пожежі.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: