Інформація для клієнтів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Вона» перед укладенням договорів страхування, відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12 липня 2001 року (із подальшими змінами).


1) особа, яка надає фінансові послуги:
а) повне найменування Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Вона», скорочене найменування ПРАТ «СК «ВОНА», місцезнаходження 79035, м. Львів, вул. Кримська, 28, офіс 501, контактний телефон: 0-800-50-30-60, адреса електронної пошти [email protected], адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг 79035, м. Львів, вул. Кримська, 28, офіс 501
б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності). ПРАТ «СК «ВОНА» провадить свою страхову діяльність як самостійно, так і за участю страхових посередників (страхових агентів), які є представниками ПРАТ «СК «ВОНА» та діють від її імені на підставі відповідних договорів доручення (агентських договорів) з дотриманням вимог чинного законодавства. Таким страховим агентом ПРАТ «СК «ВОНА» є Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВЕГА-БЕСТ».
в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги. Дата державної реєстрації ПРАТ «СК «ВОНА»: 26.10.1995 Дата запису: 28.04.2005 Номер запису: 14801200000009316;
г) інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 256 від 21.08.2004 (код фінансової установи 11) ПРАТ «СК «ВОНА» включена до державного реєстру фінансових установ.
ґ) інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги. На підставі ліцензій виданих Нацкомфінпослуг на провадження страхової діяльності, які зазначені в розділі «Ліцензії Компанії» на офіційному веб-сайті ПРАТ «Страхова компанія «Вона» www.wona.ua ;
д) контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги. Національний банк України, адреса для листування вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601, телефон: 0-800-50-52-40, електронна пошта: [email protected] .

2) фінансова послуга - загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат.
Розміри базових страхових тарифів і порядок розрахунку страхових платежів встановлюються окремими Правилами страхування (за видами добровільного страхування) в залежності від виду страхування, з якими ознайомлюється клієнт перед підписанням договору страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін. При обов’язковій формі страхування розмір страхового платежу обчислюється страховиком на підставі відповідних нормативно-правових актів.

3) договір про надання фінансових послуг:
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Клієнт (страхувальник) має право відмовитись від договору страхування шляхом його дострокового припинення, якщо таке право передбачене відповідним договором страхування.
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою клієнта (страхувальника) або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено самим договором.
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується). Мінімальний строк дії договору страхування встановлюється залежно від виду страхування згідно з правилами страхування або нормативно-правовими актами.
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій. Клієнт (страхувальник) має право відмовитись від договору страхування шляхом його дострокового припинення, якщо таке право передбачене відповідним договором. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою клієнта (страхувальника) страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога клієнта (страхувальника) обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору. Усі зміни та доповнення до договорів страхування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору, якщо інше не передбачене відповідним договором.
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги. Розмір страхового платежу за укладеним договором страхування не може бути збільшений без письмової згоди клієнта (страхувальника).

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Кожен клієнт (страхувальник) ПРАТ «СК «ВОНА» для захисту своїх прав може звернутися до уповноваженої особи страхової компанії, зателефонувавши за номером телефону: 0-800-50-30-60 або з відповідною письмовою скаргою, шляхом її направлення на адресу ПРАТ «СК «ВОНА»: 79035, м. Львів, вул. Кримська, 28, офіс 501. Вищезазначені скарги будуть розглянуті ПРАТ «СК «ВОНА» у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством. У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань клієнт (страхувальник) також має право звернутися за захистом своїх прав безпосередньо до Національного банку України в Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, адреса для листування: 01601, вул. Інститутська, 9, м. Київ, телефон: 0-800-50-52-40, електронна пошта [email protected] (більше інформації на офіційному веб-сайті Національного банку України www.bank.gov.ua в розділі «Захист прав споживачів») а також до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби України) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 або її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на веб-сайті www.consumer.gov.ua ) або до суду.
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. Відповідно до Закону України «Про страхування» до гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: