Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВОНА"
2. Код за ЄДРПОУ 23465084
3. Місцезнаходженняод 79035, м. Львiв, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501
4. Міжміський код, телефон та факс 032-244-45-30 од
5. Електронна поштова адреса [email protected]од
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://wona.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
20.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "СК"ВОНА" було вирiшено наступне:
"Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме:
- Господарських;
- Фiнансових (поруки, позики, кредиту, фiнансової допомоги, переуступки боргу та iншi);
- Страхування, перестрахування;
- Надання в оренду примiщень;
- Купiвлi-продажу об’єктiв нерухомостi та iн.
Визначити граничну сукупну вартiсть укладених правочинiв – 500 000 000,00 грн.
Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати Генеральному директору Товариства".
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2016 рiк) –39601 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть укладених правочинiв – 500 000 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останнтої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –1262,5944%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 000 000 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах, - 1 000 000 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення, – 1 000 000 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Генеральний директор ____________ Козолуп Iгор Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: