Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА»
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501) (далі - Товариство), повідомляє про проведеннярічних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501.

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань проекту

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гремента Олена Євгенівна , член лічильної комісії Барбанюк Ірина Володимирівна.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Гремента Олену Євгенівну , Секретарем зборів Сидор Віктора Дмитровича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік: збиток за 2018 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.
8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.
Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: господарських; фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші); страхування, перестрахування; надання в оренду приміщень; купівлі-продажу об’єктів нерухомості та ін. Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.
10. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій.
Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Проект рішення: Здійснити збільшення статутного капіталу Товариства на 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень) (з 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) до 40 000 000 грн. (сорок мільйонів гривень)) шляхом розміщення 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 10 грн. (десять гривень) кожна за рахунок додаткових внесків.
12. Прийняття рішення про емісію акцій. Затвердження Рішення про емісію акцій. Затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій.
Проект рішення: Прийняти рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА". Затвердити Рішення про емісію акцій (додається). Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства у процесі емісії, який складається з акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій, тобто станом на 18 квітня 2019 року, без залучення інших інвесторів.
13. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення: Визначити виконавчий орган (Генерального директора) органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Розміщення акцій здійснити без залучення андеррайтера, у зв’язку з цим не визначати орган Товариства, уповноважений на прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера.
14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" на здійснення наступних дій: проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
15. Визначення способів повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій та про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право.
Проект рішення: Здійснити повідомлення про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення ним простих листів. У випадку, якщо для участі у загальних зборах зареєструються акціонери, які проголосують проти прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу, здійснити повідомлення таких акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій шляхом направлення ним простих листів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 12.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Некрасова Олена Борисівна. Акціонери також можуть ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України “Про акціонерні товариства”, умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (032) 244-45-30 .

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://wona.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 000 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 22124 37948
Основні засоби (за залишковою вартістю) 40 56
Запаси 67 60
Сумарна дебіторська заборгованість 5562 4503
Гроші та їх еквіваленти 769 123
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7950 23601
Власний капітал 22115 37766
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10000 10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6 159
Поточні зобов'язання і забезпечення 3 23
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) ; (41) (48)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000000 1000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,0041) (0,0048)

Генеральний директор ПРАТ «СК «ВОНА»


Порядок денний_18.04-1.doc
Порядок денний_18.04-1.doc.p7s
 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: