Додаток №1 до Наказу №12/09/2017 від «12» вересня 2017 року

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.


Загальні збориПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501), відбудуться «28» вересня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501.

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Про переобрання Генерального директора Товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
7. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
Проект рішення з питання №1 порядку денного:
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі однієї осіби:
Голова лічильної комісії - В.Д. Сидор.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:
Обрати: Головою Загальних зборів – Мацевко Оксану Ігоревну;
Секретарем зборів – Гременту Олену Євгенівну.

Проект рішення з питання №3 порядку денного:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:
 Час на доповідь - 10 хвилин;
 Час на запитання – 2 хвилини;
 Час на відповіді – 5 хвилин;
 Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
 На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
 Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
 Голосування зі всіх питань проекту порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
 Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:
У зв’язку із припиненням повноважень Генерального директора Товариства Козолупа Ігоря Миколайовича, обрати на посаду Генерального директора Товариства Некрасову Олену Борисівну з «29» вересня 2017 року. Уповноважити Голову Зборів Мацевко Оксану Ігоревну провести державну реєстрацію змін про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:
Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними Зборами рішення.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:
Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Голови лічильної комісії - В.Д. Сидора, після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.wona.ua

Тимчасово виконуючий обовязки
Генерального директора Товариства
(за сумiсництвом)
Некрасова Олена Борисiвна

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: