Акціонеру ПРАТ «СК «ВОНА»

Персональне повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (надалі – Товариство), у відповідності до Статуту Товариства, повідомляє про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбулись «20» березня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 3 (три) особи, які володіють 1 000 000 (один мільйон) голосами, що становить 100% від загальної кількості акцій. Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, становить 3 (три) акціонера, які володіють 1 000 000 (один мільйон) голосами, що становить 100% від загальної кількості акцій. Кількість акціонерів, що приймають рішення з питань порядку денного Зборів, становить 3 (три) акціонера, які володіють 1 000 000 (один мільйон) голосами, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів. Припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Про обрання аудиторської фірми для проведення перевірки фінансової звітності ПРАТ "СК "ВОНА" за результатами 2018 року.
6. Про визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою. Встановлення розміру оплати послуг аудиторської фірми.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З 1-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів. Припинення повноважень лічильної комісії».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)

Рішення прийнято одностайно
Вирішили:
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі однієї особи:
Голова лічильної комісії - В.Д. Сидор.
Припинити повноваження лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

З 2-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)

Рішення прийнято одностайно
Вирішили:
Обрати: Головою Загальних зборів – Некрасову Олену Борисівну;
Секретарем зборів – Гременту Олену Євгенівну.

З 3-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)

Рішення прийнято одностайно
Вирішили:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:
Час на доповідь - 10 хвилин;
Час на запитання – 2 хвилини;
Час на відповіді – 5 хвилин;
Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

З 4-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)

Рішення прийнято одностайно
Вирішили:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

З 5-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання аудиторської фірми для проведення перевірки фінансової звітності ПРАТ "СК "ВОНА" за результатами 2018 року».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)

Рішення прийнято одностайно
Вирішили:
Обрати АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ для проведення перевірки фінансової звітності Товариства за результатами 2018 року.

З 6-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою. Встановлення розміру оплати послуг аудиторської фірми».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)

Рішення прийнято одностайно
Вирішили:
Затвердити умови договору, що укладатиметься з АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ. Визначити вартість послуг 80 000 грн. за одну перевірку річної фінансової звітності та звітних даних за результатами минулого року. Строк дії договору (тривалість завдання з аудиту) – 5 років. Надання послуг – щорічно до 17 квітня.


Генеральний директор ____________ О.Б.Некрасова


Підсумки голосування.doc
Підсумки голосування.doc.p7s
 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: