Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТА»

(далі - Товариство) (61002, м. Харків, вул. Сумська, б. 46, код за ЄДРПОУ 23465084)

    Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2013 року о 9-00 за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, б. 46, кабінет Генерального директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 8-30 до 8-50 за місцем проведення зборів.

    Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.

    Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства;

2. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;

4. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2012 році;

5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

    Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

    З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, б. 46, кабінет Генерального директора з 10-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю). Телефон для довідок : 057-719-99-19.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. (тис.грн.)*

Найменування показника

звітний період

попередній період

Усього активів
46415.80
43566.10
Основні засоби
3848.80
3804.8
Довгострокові фінансові інвестиції:
34770.10
29870.10
Запаси
7.20
1.80
Сумарна дебіторська заборгованість
12.80
4.1
Грошові кошти та їх еквіваленти:
7148.0
9247.0
Нерозподілений прибуток
23488.50
20035.70
Власний капітал
41426.30
37870.50
Статутний капітал
10000.00
10000.0
Довгострокові  зобов'язання
1602.50
1663.80
Поточні зобов'язання
815.30
756.2
Чистий прибуток (збиток)
3634.60
1382.70
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000000
1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів,
витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
25
37

    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Сорокін А.А.

*Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень Цінні папери України" №49 від 15.03.2013р.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: