Акціонеру ПРАТ «СК «ВОНА»

Персональне повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (надалі – Товариство), у відповідності до Статуту Товариства, повідомляє про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбулись «28» вересня 2017 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 3 (три) особи, які володіють 1 000 000 (один мільйон) голосами, що становить 100% від загальної кількості акцій.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, становить 3 (три) акціонера, які володіють 1 000 000 (один мільйон) голосами, що становить 100% від загальної кількості акцій.
Кількість акціонерів, що приймають рішення з питань порядку денного Зборів, становить 3 (три) акціонера, які володіють 1 000 000 (один мільйон) голосами, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Про переобрання Генерального директора Товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
7. Припинення повноважень лічильної комісії.

З 1-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі однієї особи:
Голова лічильної комісії - В.Д. Сидор.

З 2-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Обрати: Головою Загальних зборів – Мацевко Оксану Ігорівну;
Секретарем зборів – Гременту Олену Євгенівну.

З 3-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:
- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин.
Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
Голосування зі всіх питань проекту порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

З 4-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

З 5-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про переобрання Генерального директора Товариства».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
У зв’язку із припиненням повноважень Генерального директора Товариства Козолупа Ігоря Миколайовича, обрати на посаду Генерального директора Товариства Некрасову Олену Борисівну з «29» вересня 2017 року. Уповноважити Голову Зборів Мацевко Оксану Ігорівну провести державну реєстрацію змін про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З 6-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними Зборами рішення.

З 7-ОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Припинення повноважень лічильної комісії».
ГОЛОСУВАЛИ: „За” - 1 000 000 голоси (100,00%)
  „Проти” - 0 голосів ( 0,00%)
  „Утримались” - 0 голосів ( 0,00%)
  Не приймало участі в голосуванні - 0 голосів ( 0,00%)
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Голови лічильної комісії - В.Д. Сидора, після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Генеральний директор Некрасова Олена Борисiвна

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: