ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТА»

(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 23465084)

    Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2012 року об 11-00 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 46, кабінет Генерального директора.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 2012 року.

    Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде здійснюватись у день проведення зборів з 10-00 по 10-45 за місцем проведення зборів.

    Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПРАТ СК «ВЕЛТА», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 квітня 2012 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

    З матеріалами до Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 46, кабінет Генерального директора.

    Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів особа повинна мати документ, що посвідчує її особу, та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

    Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.

5. Затвердження результатів діяльності Товариства за період, в якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу.

6. Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу.

7. Затвердження ринкової вартості акцій.

8. Збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).

9. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

10. Затвердження змін до статуту Товариства пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку).

11. Про визначення уповноваженої особи емітента, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проведення дій щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

звітний період 2011 р.

попередній період 2010 р.

Усього активів
43 836,7
39 508,9
Основні засоби
3 804,8
459,7
Довгострокові фінансові інвестиції:
30 779,0
29 268,5
Запаси
1,8
59,3
Сумарна дебіторська заборгованість
4,1
3 428,6
Грошові кошти та їх еквіваленти:
9 247,0
6 292,8
Власний капітал
32 114,8
29 835,3
Статутний капітал
10 000,0
10 000,0
Довгострокові  зобов'язання
1 663,8
1 932,6
Поточні зобов'язання
566,8
 
Чистий прибуток (збиток)
2 279,5
4 248,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 000 000
1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів,
витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
30
30

 

    Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

 

Генеральний директор Сорокін Андрій Анатолійович

Телефон для довідок (057) 719-99-19

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: