ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» березня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведення Зборів з 10.00 год. до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - «14» березня 2019 року на 24 годину.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів. Припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Про обрання аудиторської фірми для проведення перевірки фінансової звітності ПРАТ "СК "ВОНА" за результатами 2018 року.
6. Про визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою. Встановлення розміру оплати послуг аудиторської фірми.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
Проект рішення з питання №1 порядку денного:
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі однієї особи:
Голова лічильної комісії - В.Д. Сидор.
Припинити повноваження лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

Проект рішення з питання № 2 порядку денного:
Обрати: Головою Загальних зборів – Некрасову Олену Борисівну;
Секретарем зборів – Гременту Олену Євгенівну.

Проект рішення з питання №3 порядку денного:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:
- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення з питання №4 порядку денного:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:
Обрати АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ для проведення перевірки фінансової звітності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:
Затвердити умови договору, що укладатиметься з АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ. Визначити вартість послуг 80 000 грн. за одну перевірку річної фінансової звітності та звітних даних за результатами минулого року. Строк дії договору (тривалість завдання з аудиту) – 5 років. Надання послуг – щорічно до 17 квітня.


Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.wona.ua

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за письмовим зверненням до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - Генеральний директор Товариства Некрасова О.Б. Телефон для довідок: 0322444530.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), а представникам акціонерів документи, що посвідчують особу (паспорт) та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Генеральним директором Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів було встановлено, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (25.02.2019 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1 000 000 шт.

Генеральний директор Некрасова О.Б.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: