Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА»

(далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 23465084)
Місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «28» квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501. Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись у день та за місцем проведення Зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 22.04.2014 року на 24 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів (регламенту Зборів).
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «ВОНА» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), а представникам акціонерів документи, що посвідчують особу (паспорт) та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - Генеральний директор Товариства Козолуп Ігор Миколайович. Телефон для довідок: 0322444530.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування показника

звітний період

попередній період

Усього активів
43018
46851
Основні засоби (Нематеріальні активи)
7
3849
Довгострокові фінансові інвестиції:
30979
34782
Запаси
18
7
Сумарна дебіторська заборгованість
2838
12
Грошові кошти та їх еквіваленти:
8852
7765
Нерозподілений прибуток
19592
23489
Власний капітал
36137
41426
Статутний капітал
10000
10000
Довгострокові  зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
4297
478
Чистий прибуток (збиток)
-3897
3635
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000000
1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів,
витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
27
29

Генеральний директор Козолуп Ігор Миколайович

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: