Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВОНА"
2. Код за ЄДРПОУ 23465084
3. Місцезнаходженняод 79035, м. Львiв, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501
4. Міжміський код, телефон та факс 032-244-45-30
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://wona.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
«31» липня 2017 року було припинено повноваження Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВОНА» Козолупа Iгоря Миколайовича (Наказ Генерального директора №13-ОК вiд 31.07.2017 року про припинення трудового договору) за заявою Генерального директора.
Строк,протягом якого посадова особа обiймала посаду Генерального директора: з 30.10.2013 року по 01.08.2017 року включно.
Дата припинення повноважень: 01.08.2017 року.
Пiдстава: заява Козолупа I.М. про звiльнення з займаної посади на пiдставi статтi 38 Кодексу законiв про працю України за власним бажанням.
Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє посадова особа (у вiдсотках) - 0% .
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
На посаду Генерального директора Товариства нiкого не призначено. Вiдповiдно до Статуту Товариства рiшення про призначення на посаду Генерального директора Товариства належить до компетенцiїї Загальних зборiв акцiонерiв.Загальнi збори акцiонерiв, на якi винесено питання щодо призначення Генерального директора Товариства, призначено на "28" вересня 2017 року.
«31» липня 2017 року наказом Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВОНА» Козолупа Iгоря Миколайовича (Наказ №14-ОК вiд 31.07.2017 року) було призначено Тимчасово виконуючим обовязки Генерального директора Товариства (за сумiсництвом) Некрасову Олену Борисiвну. Строк, на який призначено посадову особу - до проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та прийняття вiдповiдного рiшенння про призначення на посаду Генерального директора Товариства.
Дата набуття повноважень: 02.08.2017 року.
Пiдстава: заява Некрасової О.Б.
Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє посадова особа (у вiдсотках) - 0% .Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: Головний бухгалтер, ревiзор. Обiймає посаду головного бухгалтера (ПРАТ "Колiбрi", м.Харкiв, вул.Сумська,46,офiс.6), головного бухгалтера та ревiзора (ПРАТ "СК "ВОНА", м. Львiв, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501)

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Генеральний директор ____________ Козолуп Iгор Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.08.2017
(дата)

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: