Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВОНА"
2. Код за ЄДРПОУ 23465084
3. Місцезнаходженняод 79035, м. Львiв, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501
4. Міжміський код, телефон та факс 032-244-45-30 од
5. Електронна поштова адреса [email protected]од
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://wona.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
«20» квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВОНА» (Протокол № 01/2017 вiд 20.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду внутрiшнього аудитора Мацевко Оксани Iгорiвни - з “01” травня 2017 року.
Строк, на який обрано посадову особу: з 01.05.2017 року до переобрання.
Пiдстава: необхiднiсть обрання внутрiшнього аудитора Товариства.
Розмiр пакета акцiй
Товариства, яким володiє посадова особа (у вiдсотках) - 0% .
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
Iншi посади,якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: продавець непродовольчих товарiв ТзОВ "ДЦ Україна", заступник головного бухгалтера ПрАТ "СК "Вона".

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Генеральний директор ____________ Козолуп Iгор Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: