Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501) (далі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 березня 2019 року об 11.00 годині за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501. Загальні збори скликаються у відповідності до ч.5 ст.47 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гремента Олена Євгенівна , член лічильної комісії Барбанюк Ірина Володимирівна.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Проект рішення: Обрати Головою зборів Гремента Олену Євгенівну , Секретарем зборів Сидор Віктора Дмитровича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.
4. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Некрасової Олени Борисівни. Обрати ревізором Сидора Віктора Дмитровича. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, винагороду не сплачувати. Надати повноваження на підписання такого договору віл імені Товариства Генеральному директору.
5. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення: Обрати ТОВ «ЗЕМЛЯ ПЛЮС 2006» (код за ЄДРПОУ 34407556) оцінювачем майна для забезпечення визначення ринкової вартості акцій Товариства. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ним. Встановити розмір оплати його послуг на рівні 8 000 грн.
6. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
Проект рішення: Обрати АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код за ЄДРПОУ 20971605) для забезпечення проведення аудиторських перевірок річної та проміжної фінансової звітності в процесі емісії акцій (рішення про емісію розглядатиметься загальними зборами акціонерів 18.04.2019р). Затвердити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою. Встановити розмір оплати його послуг на рівні 80 000 грн.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.03.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Кримська, будинок 28, офіс 501, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Некрасова Олена Борисівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Телефон для довідок: (032) 244-45-30 .

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://wona.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 000 000 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Генеральний директор ПРАТ «СК «ВОНА»


ПОРЯДОК ДЕННИЙ_28.03.doc
ПОРЯДОК ДЕННИЙ_28.03.doc.p7s
 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: