ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведення Зборів з 10.00 год. до 10.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - «13» квітня 2017 року на 24 годину.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, затвердження його нової редакції. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
6. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «ВОНА» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
11. Про затвердження внутрішніх документів Товариства з питань проведення внутрішнього аудиту:
- Звіту внутрішнього аудитора “Про результати перевірки за програмою “Перевірка страхової діяльності за 2016 рік”;
- Програми внутрішньої аудиторської перевірки “Перевірка страхової діяльності за 2017 рік”.
12. Про обрання внутрішнього аудитора.
13. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
14. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі двох осіб:
Голова лічильної комісії - О.І. Мацевко;
Член лічильної комісії - В.Д. Сидор.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:
Обрати: Головою Загальних зборів – Козолупа Ігоря Миколайовича;
Секретарем зборів – Гременту Олену Євгенівну.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:
 Час на доповідь - 10 хвилин;
 Час на запитання – 2 хвилини;
 Час на відповіді – 5 хвилин;
 Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
 На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
 Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
 Голосування зі всіх питань проекту порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:
5.1. У зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства», внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Козолупа І.М. підписати Статут Товариства в новій редакції.
5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Козолупа І.М. провести державну реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:
6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «ВОНА» за 2016 рік.
6.2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:
Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:
У зв’язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариством за 2016 рік був отриманий збиток у розмірі 29 тис. грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:
Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:
 Господарських;
 Фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші);
 Страхування, перестрахування;
 Надання в оренду приміщень;
 Купівлі-продажу об’єктів нерухомості та ін.
Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн.
Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:
Затвердити внутрішні документи Товариства з питань проведення внутрішнього аудиту, а саме:
- Звіт внутрішнього аудитора “Про результати перевірки за програмою “Перевірка страхової діяльності за 2016 рік”;
- Програму внутрішньої аудиторської перевірки “Перевірка страхової діяльності за 2017 рік”.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:
Обрати на посаду внутрішнього аудитора Мацевко Оксану Ігорівну - з “01” травня 2017 року.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:
Визначити Генерального директора Товариства Козолупа І.М. уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними Зборами рішення.

Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:
Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Голова лічильної комісії - О.І. Мацевко, Член лічильної комісії - В.Д. Сидора, після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.wona.ua
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), а представникам акціонерів документи, що посвідчують особу (паспорт) та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - Генеральний директор Товариства Козолуп Ігор Миколайович. Телефон для довідок: 0322444530.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис.грн.) .)

Найменування показника

звітний період

попередній період

Усього активів
39601
41188
Основні засоби (Нематеріальні активи)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
31285
31986
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
5016
3603
Грошові кошти та їх еквіваленти:
3192
5070
Нерозподілений прибуток
23649
23794
Власний капітал
37814
37794
Статутний капітал
10000
10000
Довгострокові  зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
179
899
Чистий прибуток (збиток)
(29)
269
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000000
1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів,
витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
9
8

Генеральний директор Козолуп Ігор Миколайович

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: