ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «25» квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501.Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведення Зборів з 10.00 год. до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - «19» квітня 2018 року на 24 годину.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «ВОНА» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
10. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішень.
11. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
Обрати Лічильну комісію Зборів у складі однієї особи:
Голова лічильної комісії - В.Д. Сидор.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:
Обрати: Головою Загальних зборів – Некрасову Олену Борисівну;
Секретарем зборів – Гременту Олену Євгенівну.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:
- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:
6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «ВОНА» за 2017 рік. 6.2. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2017 році задовільною.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:
Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:
У зв’язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариством за 2017 рік був отриманий збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:
Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:
Господарських;
Фінансових (поруки, позики, кредиту, фінансової допомоги, переуступки боргу та інші);
Страхування, перестрахування;
Надання в оренду приміщень;
Купівлі-продажу об’єктів нерухомості та ін.
Визначити граничну сукупну вартість укладених правочинів – 500 000 000,00 грн.
Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Генеральному директору Товариства.
Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:
Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними Зборами рішення.
Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:
Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Голова лічильної комісії - В.Д. Сидора, після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.wona.ua

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного Зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - Генеральний директор Товариства Некрасова О.Б. Телефон для довідок: 0322444530.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), а представникам акціонерів документи, що посвідчують особу (паспорт) та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів (13.03.2018 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1000000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1000000 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис.грн.)

Найменування показника

звітний період

попередній період

Усього активів
37948
39601
Основні засоби (за залишковою вартістю)
56
69
Запаси
60
0
Сумарна дебіторська заборгованість
4503
5016
Гроші та їх еквіваленти
123
1609
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
23601
23649
Власний капітал
37814
37766
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
10000
10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
159
1608
Поточні зобов'язання і забезпечення
23
179
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(48)
(145)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000000
1000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
(0,0048)
(0,0145)

Генеральний директор Некрасова О.Б.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: