Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВОНА"
2. Код за ЄДРПОУ 23465084
3. Місцезнаходженняод 79035, м. Львiв, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501
4. Міжміський код, телефон та факс 032-244-45-30 од
5. Електронна поштова адреса [email protected]од
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://wona.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
«28» вересня 2017 року було припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВОНА» Некрасової Олени Борисiвни( Наказ №16-ОК Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора вiд 28.09.2017 року про припинення трудового договору) за заявою Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора та прийняттям Загальними зборами акцiонерiв рiшення про призначення на посаду Генерального директора.
Строк,протягом якого посадова особа обiймала посаду Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора: з 02.08.2017 року по 28.09.2017 року включно.
Дата припинення повноважень:28.09.2017 року.
Пiдстава: заява Некрасової О.Б. про звiльнення з займаної посади на пiдставi статтi 38 Кодексу законiв про працю України за власним бажанням.
Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє посадова особа (у вiдсотках) - 0% .
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.

«28» вересня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВОНА» ( Протокол №02/2017 вiд 28.09.2017 року) було обрано на посаду Генерального директора Товариства (за сумiсництвом) Некрасову Олену Борисiвну.
Строк, на який обрано посадову особу - на 5 (п'ять) рокiв.
Дата набуття повноважень:29.09.2017 року.
Пiдстава: заява Некрасової О.Б.
Розмiр пакета акцiй Товариства, яким володiє посадова особа (у вiдсотках) - 0% .
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не є акцiонером Товариства.
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 (пяти) рокiв: Головний бухгалтер, ревiзор. Обiймає посаду головного бухгалтера (ПРАТ "Колiбрi", м.Харкiв, вул.Сумська,46,офiс.6), головного бухгалтера та ревiзора (ПРАТ "СК "ВОНА", м. Львiв, вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501)

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади

Генеральний директор ____________ Некрасова Олена Борисiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.09.2017
(дата)

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: